วิสัยทัศน์และพันธกิจตำบลป่าโปงเป็นชุมชนเข้มแข็ง ประสานแรงร่วมพัฒนา

อนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมอันทรงค่า

หลักเศรษฐศาสตร์นำพา ประชามีสุข "

:):):)