สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทางมายัง ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

จากเชียงใหม่ เดินทางโดยรถประจำทางสายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ถึงบ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7 ริมทางหลวงหมายเลข 108 จะพบท่ทำการ อบต.ป่าโปง สำหรับการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ต้องติดต่อรถรับจ้างหรือโดยสารรถยนต์ในหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีรถประจำทางให้บริการ