ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [10 ก.ค. 61]
ความสามัคคีปรองดอง [22 ส.ค. 60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ครั้งที่ 2) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำปหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [16 พ.ค. 61]
ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [18 ธ.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ลายบน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [13 ก.ย. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [12 ก.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด