ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [17 ธ.ค. 63]
ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 [20 ก.พ. 63]
ประกาศเรื่องรับโอนย้ายพนักงาน [19 ธ.ค. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง [6 ธ.ค. 62]
รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ต.ค. 62]
นโยบายและความโปร่งใส [26 มิ.ย. 62]
ประกาศการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [16 ม.ค. 62]
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [29 มิ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (ครั้งที่ 2) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำปหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [16 พ.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่3 [16 พ.ค. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [4 พ.ค. 61]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [20 ม.ค. 64]
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง [23 มิ.ย. 63]
แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางและสะพานท่อเหลี่ยม [18 มี.ค. 63]
เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ [15 พ.ย. 61]
การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562 [14 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เริื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเจาะจง [12 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การประมูลให้เช้าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โดยวิธีประมูล [26 ต.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม U.H.T.รสจืดขนาดบรรจุ 200 มล.จำนวน 14,764กล่อง [27 ก.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ลายบน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [13 ก.ย. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [12 ก.ย. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [7 ก.ย. 61]
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโปงต่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จัดหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ส.ค. 61]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 4 1 2 3 4