ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ [22 มิ.ย. 64]
คำสั่งแต่งตั้งปลัดให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ระหว่างที่หัวหน้าสำนักปลัดรักษาอาการป่วย [22 มิ.ย. 64]
ประการกำหนด กอง สำนัก หรือส่วนราชการ [31 มี.ค. 64]
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [17 ธ.ค. 63]
ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 [20 ก.พ. 63]
ประกาศเรื่องรับโอนย้ายพนักงาน [19 ธ.ค. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง [6 ธ.ค. 62]
รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ต.ค. 62]
นโยบายและความโปร่งใส [26 มิ.ย. 62]
ประกาศการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [16 ม.ค. 62]
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [29 มิ.ย. 61]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบจัดซิื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ [16 มิ.ย. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (e-GP) [19 พ.ค. 64]
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบ e-GP [20 เม.ย. 64]
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กมุภาพันธ์ 2564 [25 มี.ค. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP มกราคม 2564 [22 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ธันวาคม 2563 [22 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP พฤศจิกายน 2563 [22 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เดือนตุลาคม 2563 [22 ก.พ. 64]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [20 ม.ค. 64]
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง [23 มิ.ย. 63]
แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางและสะพานท่อเหลี่ยม [18 มี.ค. 63]
เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ [15 พ.ย. 61]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 4 1 2 3 4