ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จริยธรรมและวินัย/การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ/วันลาข้าราชการ [27 ก.ค. 64]
คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ [22 มิ.ย. 64]
คำสั่งแต่งตั้งปลัดให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ระหว่างที่หัวหน้าสำนักปลัดรักษาอาการป่วย [22 มิ.ย. 64]
ประการกำหนด กอง สำนัก หรือส่วนราชการ [31 มี.ค. 64]
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [17 ธ.ค. 63]
ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 [20 ก.พ. 63]
ประกาศเรื่องรับโอนย้ายพนักงาน [19 ธ.ค. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง [6 ธ.ค. 62]
รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ต.ค. 62]
นโยบายและความโปร่งใส [26 มิ.ย. 62]
ประกาศการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [16 ม.ค. 62]
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พ.ย. 61]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ อบต.ป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบ e-GP เดือน ส.ค.64 [9 ก.ย. 64]
ประกาศ อบต.ป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [18 ส.ค. 64]
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [19 ก.ค. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบจัดซิื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ [16 มิ.ย. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (e-GP) [19 พ.ค. 64]
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบ e-GP [20 เม.ย. 64]
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กมุภาพันธ์ 2564 [25 มี.ค. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP มกราคม 2564 [22 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ธันวาคม 2563 [22 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP พฤศจิกายน 2563 [22 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เดือนตุลาคม 2563 [22 ก.พ. 64]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [20 ม.ค. 64]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 4 1 2 3 4