ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [20 ก.พ. 63]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏฺิบัติที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [19 ธ.ค. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง [6 ธ.ค. 62]
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [27 พ.ย. 62]
ประกาศ ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [11 ต.ค. 62]
รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ต.ค. 62]
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [13 ก.ย. 62]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [11 ก.ค. 62]
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [26 มิ.ย. 62]
ewe [10 ก.พ. 62]
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [17 ม.ค. 62]
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [16 ม.ค. 62]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง และสะพานท่อเหลี่ยม [18 มี.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(1 เมษายน 2562-31 มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 [10 ก.ค. 62]
ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [18 ธ.ค. 61]
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลป่าโปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมู จำนวน 2 ชุด [18 ธ.ค. 61]
เรื่องผลการพิจาณาการประมูลโกดังตราชั่งและอาคารร้านกาแฟ [15 พ.ย. 61]
การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปี 2562 [14 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เริื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเจาะจง [12 พ.ย. 61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง การประมูลให้เช้าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง โดยวิธีประมูล [26 ต.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม U.H.T.รสจืดขนาดบรรจุ 200 มล.จำนวน 14,764กล่อง [27 ก.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ลายบน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [13 ก.ย. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [12 ก.ย. 61]
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [7 ก.ย. 61]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 4 1 2 3 4