ข้อมูลเทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีที่ตั้งสำนักงาน ตั้งอยู่พิกัดที่ L V 078070  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,129 เมตร รับผิดชอบพื้นที่ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 1 ง ลงวันที่ 3 มกราคม 2540 หน้า 145 – 146 ได้กำหนดเขตตำบลป่าโป่ง โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าโป่ง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่กองแปเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านต้นงิ้วเหนือ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมูเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหี้ยะ
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลายจอลา
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง
และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยหัวสิงห์โต บริเวณพิกัด MA 042086 ไปทางทิศตะวันออก ตามสันดอยหัวสิงห์โต ถึงลำห้วยแม่ลาหลวง บริเวณพิกัด MA 056089  ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ลายหลวง ถึง บริเวณพิกัด MA 060077 ไปทางทิศตะวันออก ตามสันดอยถึงทางหลวง หมายเลข 108 บริเวณพิกัด MA 078070 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข 108 สิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานแม่ริด บ้านน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 117063 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10.4 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสะพานแม่ริด บ้านน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 117063 ลงมาทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ( แนวแบ่งเขตจังหวัด ) ถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 120030 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 152017 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9.3 กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 152017 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริดผ่านไปตามสันดอยสันกะโต๋ ผ่านไปตามสันดอยตาลายป่าครั่งถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MV 114980 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดลำห้วยมะตื่น บริเวณพิกัด MA 114977 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยมะตื่น ถึงลำห้วยมะตื่น บริเวณพิกัด MA 103968 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันดอยระหว่างลำห้วยแม่แพน้อยกับลำห้วยกองจา ถึงสันดอยแม่โสร่ง บริเวณพิกัดM V 083930 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันดอยโสร่ง ผ่านไปตามสันดอยคงคืด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 037954รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 20.5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง
น้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 037954 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดลำห้วยแม่ลายกลาง บริเวณพิกัด  M A 076006 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ลายหลวงตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 108 สิ้นสุดที่สันดอยหัวสิงโต บริเวณพิกัด M A 042086  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 20.9 กิโลเมตร 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ทางทิศทางตะวันออกของอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ 55 กิโลเมตร  การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตอำเภอแม่สะเรียง เนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง  ร้อยละ 95 เป็นภูเขาสูงชัน  มีพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  ประมาณร้อยละ 5 ของสภาพพื้นที่  ดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงจึงตั้งอยู่ในภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญ่มีแม่น้ำไหลผ่าน เช่น  แม่น้ำแม่ลิด

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงมีเนื้อที่ทั้งหมด  76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,500  ไร่

ข้อมูลหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงมีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  1 ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้านคือ  บ้านป่าโปงต่ำ  และบ้านป่าโปงสูง
หมู่ที่  2 ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้านคือบ้านกองแปเหนือ และ บ้านกองแปใต้
หมู่ที่  3 ประกอบด้วย2 หย่อมบ้านคือบ้านต้นงิ้ว  และบ้านต้นงิ้วใต้
หมู่ที่  4 ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้านคือบ้านห้วยหมูเหนือ ห้วยหมูใต้ และบ้านห้วยหมูกลาง
หมู่ที่  5 ประกอบด้วย 2 หย่อมบ้านคือบ้านห้วยเหี้ยะหลวง และห้วยเหี้ยะน้อย
หมู่ที่  6 ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้านคือบ้านแม่ลายจอลา บ้านแม่ลายเหนือและบ้านแม่ลายบน
หมู่ที่  7 ประกอบด้วย 4 หย่อมบ้านคือบ้านห้วยกุ้ง บ้านห้วยโป่ง บ้านใหม่ และบ้านน้อย

ข้อมูลประชากร
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ประมาณร้อยละ 98  เป็นคนพื้นราบประมาณ ร้อยละ 2 จากจำนวนประชากร ทั้งสิ้น  4,002 คน  แยกเป็นประชากร เพศชาย จำนวน 2,056 คน และประชากร   เพศหญิง 1,946 คนอัตราความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 52 คน / ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
อาชีพหลักในเขตพื้นที่ตำบลป่าโปงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์  รายละเอียดดังตารางสรุปดังนี้

ข้อมูลด้านการศึกษา
ในเขตพื้นที่ตำบลป่าโปง มีสถานศึกษาซึ่งเปิดให้บริการการเรียนการสอนในพื้นที่ ดังนี้
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 7  แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านป่าโปงตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าโปงต่ำ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา
2. โรงเรียนบ้านป่าโปง (สาขากองแปเหนือ)ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านกองแปเหนือเปิดสอนในระดับประถมศึกษา
3. โรงเรียนบ้านกองแปใต้  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านกองแปใต้เปิดสอนในระดับประถมศึกษา
4. โรงเรียนบ้านต้นงิ้วตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านต้นงิ้วเปิดสอนในระดับประถมศึกษา
5. โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว (สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ)ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหี้ยะ เปิดสอน ในระดับประถมศึกษา
6. โรงเรียนบ้านแม่ลายตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาย เปิดสอนในระดับประถมศึกษา
7. โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                              
สถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบเมย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
1. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลป่าโปง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เปิดสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง)  บ้านห้วยหมูเหนือ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมู(หย่อมบ้านห้วยหมูเหนือ) เปิดสอนในระดับประถมศึกษา
3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านห้วยหมูใต้  ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมู(หย่อมบ้านห้วยหมูใต้) เปิดสอนในระดับประถมศึกษา

ข้อมูลด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในเขตพื้นที่ตำบลป่าโปง มีสถานที่ซึ่งสามารถให้ประชาชนใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาย (หย่อมบ้านแม่ลายเหนือ) และ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง (หย่อมบ้านห้วยโป่ง)
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาคริสต์มีจำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1. โบสถ์บ้านป่าโปงต่ำ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าโปง (หย่อมบ้านป่าโปงต่ำ)
2. โบสถ์บ้านป่าโปงสูง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าโปง (หย่อมบ้านป่าโปงสูง)
3. โบสถ์บ้านกองแป ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่   หมู่ที่ 2 บ้านกองแป (หย่อมบ้านกองแป)
4. โบสถ์บ้านต้นงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่     หมู่ที่ 3 บ้านต้นงิ้ว
5. โบสถ์บ้านแม่ลายจอลา ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาย (หย่อมบ้านแม่ลายจอลา)
6. โบสถ์บ้านแม่ลายบน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่    หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาย (หย่อมบ้านแม่ลายบน)
7. โบสถ์บ้านห้วยกุ้ง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่        หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่ตำบลป่าโปง มีสถานบริการของรัฐซึ่งให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน จำนวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าโปง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านกองแป และที่ทำการสาขา อีก 1 แห่ง ที่บ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานสาขาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่  6 บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง และหมู่ที่ 1 บ้านป่าโปง นอกจากนี้การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือจากประชาชนซึ่งได้เสียสละเวลาส่วนตัว ร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำป่าไม้ซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้ถูกบุกรุกทำลาย เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ แต่ด้วยความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ จึงได้รวมกลุ่มจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติตำบลป่าโป่ง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้มีการกำหนดกฎ กติกา เพื่อใช้เป็นข้อบังคับชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

การคมนาคม
ตำบลป่าโปงมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 ผ่านพื้นที่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีระยะทางจากตำบลป่าโปง ไปยังที่ว่าการอำเภอสบเมย55กิโลเมตร  และไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทาง  190 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ระบบไฟฟ้า
พื้นที่รับผิดชอบของตำบลป่าโปง มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ครบทั้ง 7 หมู่บ้าน